Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame knygų skirtukų mainų projekte

  Spalio mėnesį pro­gim­na­zi­jos PUG2, 6d klasė, ir 7-8 klasių moki­niai įsi­traukė į tarp­tau­tinį knygų skir­tukų mainų pro­jektą. Šis pro­jek­tas apima bend­ra­dar­biau­jan­čias mokyk­las iš įvai­rių pasau­lio šalių. Moki­niai kuria knygų skir­tu­kus ir jais kei­čiasi su kitų šalių mokyk­lo­mis.

 PUG2 mokinukai apsikeitė skirtukais su Alabamos valstijos mokiniais (JAV valstija), 6d klasės mokiniai skirtukų sulaukė iš Teksaso valstijos mokinių, 7-8 klasių mokiniai skirtukais pasikeitė su Vengrijos ir Portugalijos mokiniais. Smagiausia buvo stebėti 6d klasės mokinių reakciją, džiaugsmą ir palinkėjimų skaitymą, kuriuos jiems siuntė Amerikos draugai. Mokiniai pažadėjo, kad ir kitais metais būtinai tęs dalyvavimą šiame mainų projekte.

  Skir­tukų mainų pro­jek­tas yra papras­tas, įdo­mus būdas dalin­tis skai­tymo malo­numu ir susi­ra­sti naujų draugų, nau­do­jan­tis mokyklų bib­lio­te­ko­mis visame  pasau­lyje. Smagu daly­vauti pro­jekte, kuris ska­tina moki­nių bend­ra­vimą, kūry­biš­kumą, dali­ji­mąsi skai­tymo malonumu.

  Dėkojame mokytojoms Rimai Čepulienei, Jolitai Kakanauskienei ir Jūratei Kapcevičiūtei už mokinių paskatinimą ir pagalbą jiems kuriant knygų skirtukus pasaulio draugams.

 

Vyr. bibliotekininkė Rasa Rimkuvienė

Write a comment

Comments: 0

Rask mus Facebook'e