Metodiniai nurodymai, kuriant mokyklos muziejų

  Ne vienoje respublikos švietimo įstaigoje veikia mokyklos muziejus. Dažnai juos prižiūri istorijos mokytojai arba bibliotekininkės. Galbūt pravers šie metodiniai nurodymai.

  Lietuvos muziejų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Muziejų įstatymas ir 2005 m. kultūros ministro patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija.

Lietuvos Respublikos muziejai skirstomi į nacionalinius, respublikinius, savivaldybių, žinybinius ir kitus muziejus. Remiantis šia klasifikacija mokyklų muziejai yra priskiriami prie kitų muziejų. Minėtoji instrukcija jiems neprivaloma, tačiau šiuo dokumentu vadovaujasi steigėjo sprendimu. 

Mokyklų muziejų funkcijos: muziejaus rinkinių formavimas; sukauptų vertybių apsaugos ir apskaitos vykdymas; rinkinių tyrinėjimas ir klasifikavimas; muziejinių vertybių populiarinimas; ekspozicijų ir parodų rengimas, tyrimų publikavimas, edukacinė veikla.

Mokyklų muziejų veiklą koordinuoja Lietuvos jaunimo turizmo centras. Yra parengtas Lietuvos mokyklų muziejų katalogas.

ŠMM parengė pasiūlymus kaip organizuoti mokyklų muziejų veiklą. Naujausios informacijos galima rasti 2013 m. vasario mėn. "Švietimo naujienų" numeryje, kuris skirtas mokyklų muziejams.

Lė­šų mu­zie­jaus veik­lai, jo dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams ga­li bū­ti ski­ria­ma iš mo­ki­nio krep­še­lio ar tiks­li­nėms pro­gra­moms vyk­dy­ti skir­tų lė­šų, fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų pa­ra­mos. Konkrečius projektus dalinai gali finansuoti Kultūros rėmimo fondas.

Dėl pasiūlymų organizuoti mokyklų muziej
Adobe Acrobat Document 114.5 KB

Rask mus Facebook'e