Tue

19

Mar

2019

Seminaras "Įtrauki biblioteka - kiekvienam vartotojui"

  Kovo 15 dieną vyko LMBDA (Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos) ir LAB (Lietuvos aklųjų bibliotekos) organizuotas seminaras  mokyklų bibliotekininkams "Įtrauki biblioteka - kiekvienam vartotojui".  Savo patirtimi apie biblioterapijos metodų taikymą mokyklos bibliotekoje dalinosi Dalia Balčytytė - LAB informacijos išteklių centro vadovė. Praktinėje seminaro dalyje kalbėjome kaip priimti "kitokį" nei mes, su kokiomis problemomis jie susiduria. Susipažinome su LAB veikla. Lietėme Brailio raštu spausdintas knygas, rankų darbo knygeles, skirtas mažiesiems, turintiems regėjimo negalią. Garsinės knygos (kompaktinės plokštelės) -supakuotos dėžutėse, primenančiose "popierinę" knygą. Mums papasakojo daug gražių ir šiltų istorijų iš bibliotekos kasdienybės. 

 Po seminaro vyko ataskaitinis rinkiminis LMBDA susirinkimas. Susirinkimo metu naująja asociacijos pirmininke tapo Šakių "Žiburio" gimnazijos bibliotekininkė Žaneta Pratusevičienė. 

Wed

27

Feb

2019

Susitikimai prasmingai

  Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkai rinkosi dviejų dienų susitikimams, kuriuos organizavo šio būrelio pirmininkė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė. Pirmoji susitikimų diena prasidėjo Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekoje. Į susitikimą atvyko Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė. Ji pasveikino susirinkusiuosius, palinkėjo sėkmės profesinių siekiamybių veikloje. Aptarė bibliotekų ataskaitų teikimą automatizuotam LIBIS bibliotekų statistikos moduliui. Bei kitus bibliotekininkams svarbius dalykus.

Read More

Thu

13

Dec

2018

Kūrybiškumo sparnai Z kartai arba kaip įveiklinti mokyklos biblioteką edukacijai

  Radviliškio savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai lapkričio 30 d. rinkosi į jau išgarsėjusį Vinco Kudirkos progimnazijos bibliotekos  Indigo miestą.  Bibliotekininkai aptarė darbinius klausimus, aktualijas, o vėliau, įsijungus ir mokyklos mokytojoms, dalyvavo interaktyviame seminare, kurį organizavo mokyklos socialinė partnerė – Šiaulių valstybinė kolegija.

    Bendradarbiavimas tarp švietimo institucijų tęsiasi jau antrus metus, o dabar jis išaugo į naujas iniciatyvas ir tradicijas. ŠVK atstovės prisipažįsta, kad geromis idėjomis ir naujovėmis verdanti Vinco Kudirkos progimnazija yra puikus variklis, plečiantis mokslinių interesų ratą, įpareigojantis teorines įžvalgas sieti su praktika. Visas dalyves pasveikino progimnazijos direktorė Rasa Dagienė ir palinkėjo turiningo darbo, naujų idėjų ir rezultatyvaus laiko.

    Mokyklos bibliotekos vis labiau  įtvirtina naują požiūrį, kad biblioteka turėtų tapti mokyklos bendruomenės informacijos, edukacijos ir kultūros centru, mokinių mėgiama apsilankymo erdve, kurioje ugdomas kūrybiškumas, žingeidumas, mokėjimas integruoti žinias ir tyrinėti, gebėjimas bendrauti ir dirbti komandoje, imtis iniciatyvos.  Ši žiūra ir tapo interaktyvaus seminaro pagrindu.

     Doc. dr. J. Macienė  savo pranešime pristatė šiuolaikinės kartos, kuri vadinama  Z, Google, informacinių technologijų karta arba tiesiog Indigo vaikais, charakteristiką.  Aptarė kūrybiškumo komponentus ir strategijas edukacijos centre. Buvo akcentuota, kad pagrindiniai kūrybiškumo ugdymo komponentai, į kuriuos reikėtų orientuotis, yra kognityviniai (pažintiniai), požiūrio-nuostatų, emociniai ir motyvaciniai bei tarpasmeninių santykių.

      Lektorės G. Kulbeckienės pranešime pagrindiniu akcentu tapo nuostata, kad  kūrybiškumas yra pripažįstamas kaip viena svarbiausių XXI amžiaus kompetencijų, o švietimo institucijos, ruošiančios savo ugdytinius  būsimoms studijoms arba  darbo rinkai, turi didelį dėmesį skirti kūrybinių gebėjimų ugdymui. Lektorė parengė keletą kūrybiškumo įsivertinimo testų, įtraukė seminaro dalyves į diskusiją, ar visi gali tapti genijais ir kaip tiek ugdytojus, tiek ugdytinius veikia vidinis kritikas.

      Paskutinis pranešimas, kurį pristatė lektorė V. Stasėnaitė,  apibendrino visus akcentus ir įtraukė seminaro dalyvius į bendrą refleksiją ir konkretaus idėjų banko mokyklos bibliotekai kūrimą. Klausimas, kurį iškėlė lektorė, kur šiuolaikinė karta jaučiasi kaip žuvys vandeny, įpareigojo bibliotekininkes ir mokytojas kūrybiškam atsakymo pateikimui. Seminaro auditorija pasiskirstė į grupes ir gyvai diskutavo joms pateiktais klausimais: kokią fizinę aplinką reikia sukurti, kad žuvys galėtų plaukioti? Sumanioji edukacija: kokius pažintinius gebėjimus galėtume/turėtume ugdyti? Kokią kompaniją pasiūlyti vienišai žuvytei?  Kur nardo fantazija ir kaip ją pagauti?  Pagrindinės diskusijos įžvalgos buvo sudėtos į bendrą koliažą, o apibendrinamosios tezės leido interaktyvaus seminaro dalyvėms numatyti tolesnes darbo kryptis savo bibliotekose:

1. Edukacijos centro siekis – padėti vaikui išsiugdyti kūrybos kompetenciją: gebėjimą originaliai, lanksčiai, tikslingai ir rezultatyviai mąstyti ir veikti.

2. Kūryba – tai procesas, kurio metu kuriama kas nors naujo: idėja, kompozicija, nauja forma, daiktas ir t.t.. Svarbiausias kūrybos elementas yra pats kūrimo procesas, o ne to  rezultatas.

3. Aplinkinių santykiai su vaiku turi būti draugiški, demokratiški, tolerancija visoms jo kūrybiškumo apraiškoms;

4. „Z“ karta vertina įvairovę ir yra imli technologijoms,  geba lengvai susirasti sudėtingiausią informaciją, todėl išskirtini tokie sumaniosios edukacijos prioritetai: lankstumas, duomenimis grįstas mokymosi ir darbo grafikas, socialinė ir vidinė komunikacija, asmens laisvė.

5. Bibliotekininkas daugiau prisiima informacijos šaltinio, konsultanto, padėjėjo vaidmenį, kur ugdytinis yra aktyvus veikėjas jam sukurtoje edukacinėje aplinkoje.

                                            Bibliotekininkė Vladislava Šiaudvytienė

Tue

13

Nov

2018

Ruduo - mokyklų bibliotekininkų nuveiktų ir ateities darbų aptarimo metas

  Čežantys lapai po kojomis ir rudens padovanotas puikus oras spalio 19 d. Utenos rajono mokyklų bibliotekininkus sukvietė į literatūrinę-etnografinę A.ir M. Miškinių gimtąją sodybą Juknėnuose. Jaukioje ir literatūriškai prasmingoje aplinkoje buvo aktyviai dalinamasi

bibliotekininkų metodinio ratelio gerosiomis patirtimis, nuveiktais darbais, planuojamos naujos veiklos, renginiai ir projektai ateičiai, pasidalyta darbo patirtimi.

  Restauruotame sodybos ūkinio pastato, atkurtame kambaryje, kuris svarbus mums visiems kraštiečiams savo istorine bei literatūrine prasme, nes jame M.Miškinis Pirmojo pasaulinio karo metais mokė aplinkinių kaimų jaunimą, muziejininkė Rimanta Gaidienė vedė edukacinę paskaitą apie to meto mokyklą, sunkią jos padėtį, lygindama su šių dienų mokyklų bibliotekų ir jų darbuotojų galimybėmis ir veiklų plėtra.

  Prasminga A. ir M. Miškinių sodybos aplinka įprasmino ne tik literatūros bei knygos kelio praeitį ir dabartį, bet kartu įkvėpė rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio ratelio narius gražiems ateities projektams ir aktyviai įgyvendinamoms idėjoms švietimo įstaigose, kuriuose ir slypi bibliotekos darbo prasmė.

Vida Gudelienė –

Mokyklų bibliotekų darbuotojų ratelio pirmininkė,

Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekininkė

Mon

05

Nov

2018

Tauragės mokyklų bibliotekininkų išvyka į Neringos gimnaziją

 Susitikimo metu bibliotekininkės buvo supažindintos su įvairiomis renginių organizavimo formomis, patirties sklaida, vaizdinių priemonių demonstravimu ir aptarimu. Buvo kalbama apie tolesnį bibliotekininkų bendradarbiavimą ir dalijamasi gerąją patirtimi.

Ačiū gimnazijos direktoriui S. Survilai, raštinės administratorei B. Žarnauskienei, bibliotekininkei Angelei Pocevičienei už šiltą priėmimą. Tauragės bibliotekininkų metodinio būrelio vardu Danguolė Jucikaitė.

Wed

27

Jun

2018

Radviliškio bibliotekininkų išvyka

  Radviliškio savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkės dalyvavo seminare „Skaitymo skatinimas ir programos „MOBIS“ naudojimas Kėdainių šviesiosios gimnazijos bibliotekoje“.

  Šio seminaro tikslas buvo plėtoti  bibliotekininkų profesinį bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi siekiant mokinių skaitymo skatinimo kokybės gerinimo ir išsiaiškinti su kokiomis problemomis susiduria bibliotekininkai dirbantys  su „MOBIS“ programa.

Read More

Wed

27

Jun

2018

Marijampolės bibliotekininkų išvyka

  Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkų būrelio pirmininkė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė organizavo mokyklų bibliotekininkams išvyką automobiliais po žymias istorines Suvalkijos vietas. Kelionei vadovavo ir būti gidu mielai sutiko istorijos pedagogas Benjaminas Mašalaitis. Jis suteikė galimybę išsamiau susipažinti su turtingu regiono istoriniu ir kultūriniu paveldu, aplankant daug objektų, sietinų su Lietuvos valstybingumu, kultūrine ir švietėjiškąja veikla, žymių žmonių gyvenimu. 

  Kelionės maršrutas prasidėjo nuo Šv. Onos bažnyčios Alvito kaime Vilkaviškio rajone. Bažnyčia istoristinė, turi neogotikos, neorenesanso ir neoklasicizmo bruožų, stačiakampio plano, bebokštė, su rūsiu, vienanavė, altorius yra nišoje. Bažnyčios šventoriaus tvora mūrinė. Apie ten stovėjusią bažnyčią, statytą apie 1615 m. daug įdomių istorinių faktų pateikė B.Mašalaitis. Kelionė tęsėsi pro Alvito ežerą, link bu­vu­sios dva­ro spi­ri­to va­ryk­los, pa­žy­mė­tos kul­tū­ros pa­vel­do ženk­lu. Šis pa­sta­tas statytas 1870 m.  Šalia spirito varyklos An­ta­nas Ty­zen­hau­zas įkū­rė dva­rą, vėliau jį nupirko gra­fai Gau­rons­kiai. Ir vėl tesėsi įdomus Benjamino Mašalaičio pasakojimas apie  tuometinį gyvenimą. Apie tai kaip buvo laukiama Šv. Onos atlaidų, kaip jiems ruošiamasi, tvarkomasi, švarinamasi, kepami pyragai, verdama karka, užraugiama šviežių agurkų. Atlaidų dieną net skilandis būdavo prapjaunamas. Jau prieš savaitę į Alvitą eidavo ubagai. Vietiniai žmonės pasakojo savo prisiminimuose, kad ubagai būdavo pamaitinami, kartais net apnakvydinami kluone ant šieno. Daug būdavo atvykusių žmonių iš toli.

  Dar buvo aplankytos Alvito civilinės kapinės. Jos įkurtos XIX a. II p. Jų teritorijoje yra Savanorių kapai, kurios 1936–1937 m. buvo įrengtos šaulių vado Vlado Tarasonio rūpesčiu. Buvo aplankytas  ir S.Nėries sūnaus S.Bučo kapas.

  Kelionė tęsėsi į poetės Salomėjos Nėries gimtinę Kiršuose. Čia išlikęs tik raudonų plytų tvartas bei svirnas, namo pamatai, didelis sodas, daug medžių, poetės apdainuotais diemedis, „miegančioji“ obelis, kurios viena šaka driekiasi žeme. Ant šios šakos poetė mėgusi sėdėti. Šiuo metu sodyboje gyvena poetės marti, maloniai priėmusi ir pasidalijusi prisiminimais, pasakojimais kokiu ritmu sodybos gyvenimas teka dabar.

Aplankyta ir netoliese esanti poeto Kazio Bradūno tėviškė. Šiuo metu ją žymi skulptūrinė kompozicija su simboliniais vartais, sukurtais tautodailininko Raimundo Blažaičio. „Mano tėviškę užkasė gyvą,/ Užpylė gruzdu, pelenais...“ – tai Kazio Bradūno žodžiai, išpjaustyti medyje poeto žemininko gimtinėje. 2013 metais buvo atstatytas ir pašventintas senasis sodybos kryžius.

  Paskutinis kelionės objektas buvo Paežerių dvaro rūmai. Unikalus Sūduvos krašto dvarų kultūros paveldo objektas, turintis istorinę, architektūrinę, urbanistinę ir kraštovaizdinę vertę. Dvaro pradžia turėtų siekti XVI-XVII a., rūmai perpinti barokinės ir klasicistinės formos. Prieš rūmus yra ovalinė apvažiuojamoji veja, kurios dešinėje stovi dvaro oficina su Belvederio bokštu, už jų – dvaro ledainė. Rūmus juosia mišraus tipo parkas, šalia - Paežerių ežeras.

  Marijampolės mokyklų bibliotekininkai aplankė šį poetišką kraštą. Įspūdžiai štrichais įsirėžė atmintyje. Vieniems kaip vaikystės prisiminimas, kitus jaudino žmogaus būties fragmentiškumas, dar kitiems norėjosi klaidžioti plačiais laukais už Širvintos upelio. Neapsakomas jausmas sako, kaip verta pabuvoti tokiose vietose, kur gyveno žmonės, pasirinkę uždavinį nešti į tautiečių širdis tai, kas žadintų aukščiausias ir prakilniausias jėgas.

Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkų būrelio narė, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė 

Mon

11

Jun

2018

Seminaras bibliotekininkams

  Radviliškio  savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai gegužės 30 dieną, susirinko į Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje vykusį seminarą – susirinkimą. Šiais metais mokyklų bibliotekininkės iškėlė sau uždavinį siekti bibliotekos veiklos formų įvairovės, skatinančios skaitytojų kūrybiškumą, saviraišką, patriotiškumą, skatinti veiklas, kurios turi įtakos mokinių skaitymo, rašymo įgūdžiams. Susirinkimą pradėjo bibliotekininkų kuratorė Edita Varneckienė. Ji pasveikino bibliotekininkus, palinkėjo sėkmės ir pakvietė išklausyti seminaro "Kalbinis ir dalykinis bibliotekininko raštingumas". Seminarą vedė Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojos doc. dr. Jurgita Macienė ir lektorė Gintarė Kulbeckienė. Lektorės kalbėjo apie raštingumą – funkcinį, dalykinį, kalbinį, taip pat pristatė komunikacijos rūšis. Labai naudinga buvo išgirsti kaip rašomi dalykiniai elektroniniai laiškai, kokios klaidos dažniausiai yra daromos. Lektorės kalbėjo apie skiriamuosius ženklus skaitmeninėje erdvėje, buvo pateikta pavyzdžių apie taisyklingų ir netaisyklingų brūkšnių, brūkšnelių, kabučių, tarpų vartojimo atvejus. Taip pat daug sužinojome apie didžiųjų raidžių rašymą juridinių asmenų, pareigų, dokumentų, švenčių pavadinimuose, asmenvardžių ir vietovardžių rašymą.

  Seminaro pabaigoje gavome užduotį parašyti laišką apie bibliotekininko profesiją ar apskritai apie biblioteką. Jį reikėjo pradėti žodžiais Brangus Bičiuli, tačiau svarbiausia, kuriant tekstą, buvo galima vartoti tik tuos žodžius, kurie prasideda raide b. Juk bibliotekininkai – labai kūrybiškos asmenybės, kalbėjo lektorės. Po to klausėmės kiekvienos grupelės laiško – bibliotekose dirba tikrai kūrybiškos asmenybės.

Vladislava Šiaudvytienė, Radviliškio savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė

Mon

28

May

2018

IASL konferencijoje Stambule

 Gegužės 6-11 dienomis Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė K. Brazauskienė dalyvavo 47-ojoje tarptautinėje  IASL (International Association of School Librarianship) konferencijoje „Informacija, inovacijos ir mokyklų bibliotekų įtaka“  Stambule. Patirtimi dalinosi 150 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Mokyklų bibliotekininkai  seminaruose, darbo grupėse, regionų susitikimuose aptarė  informacinio raštingumo, skaitymo skatinimo, informacijos paieškos ir atrankos bei kitas mokyklų bibliotekų problemas. Konferencijoje  bibliotekininkai  praktikai, mokytojai, administratoriai, mokslininkai  ir visi suinteresuoti švietimu ir bibliotekomis, dalyvavo pokalbiuose apie mokyklų bibliotekų inovacijas, informaciją ir įtaką ugdymui, dalinosi  nuomonėmis  apie tai, kur esame šiandien ir kaip įsivaizduojame savo ateitį. Mokyklų bibliotekininkai keitėsi idėjomis, išsakė problemas, tendencijas, kūrė bendravimo ir bendradarbiavimo kontaktus.  Buvo apžvelgti naujausi  moksliniai tyrimai, geriausios praktikos įvairių pasaulio šalių mokyklų bibliotekose.

K.Brazauskienė

Wed

09

May

2018

Paskaita Utenos bibliotekininkams

  Šių metų balandžio 30 dieną, ką tik pasibaigus bibliotekų savaitei, Utenos rajono mokyklų bibliotekų darbuotojai susirinko Utenos Regioniniame Profesinio Mokymo Centre, kur vyko paskaita „Skaitymo įgūdžių formavimas bei tobulinimas“. Susitikimo metu psichologė Sigita Gutaravičiūtė ir ergoterapeutė Justina Ūdraitė kalbėjo apie specialius poreikius turinčius vaikus, kaip išvengti patyčių ir kaip palengvinti darbą su jais. Po paskaitos, susirinkę bibliotekininkai dalinosi savo patirtimi, aptarė bibliotekų savaitės veiklas, taip skatindami vieni kitus tobulėti bei mokytis iš kitų kolegų patirties. Tad galima tikėtis, kad periodiškų paskaitų bei susitikimų dėka Utenos rajono švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojų produktyvumas, skaitytojų ir lankytojų aptarnavimas bei renginių kokybė tik gerės.

 Bibliotekininkų metodinio ratelio pirmininkė Vida Gudelienė

Sat

28

Apr

2018

"Švietimo naujienos" apie mokyklos bibliotekininkų vaidmenį

   "Švietimo naujienos" skelbia interviu su Renata MIŠKINIENE, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekininke, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos nare, apie mokyklų bibliotekininkų vaidmenį keičiantis ugdymo turiniui, apie skaitymo skatinimą ir pagalbą mokantis. Plačiau skaitykite.

Sat

28

Apr

2018

Nacionalinė bibliotekų savaitė „Kartu mes kuriame ateitį“

  Balandžio 25 d. į Vilkaviškio "Aušros" gimnazijos biblioteką-informacijos centrą, į paskaitą-praktikumą „Skaitymo strategijos“ rinkosi rajono mokyklų bibliotekininkai ir lietuvių kalbos mokytojai. Šis renginys buvo vienas iš bendradarbiavimo pavyzdžių ne tik tarp rajono mokyklų, bet ir tarp tos ugdymo srities atstovų, kurie stengiasi išauginti brandų, motyvuotą, visapusiškai raštingą skaitytoją. Į bendrą veiklą įsitraukė Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokiniai – IIE klasės mokinys Lukas Rakauskas parengė literatūrinį protmūšį, kur savo proto jėgas išbandė mokytojai ir bibliotekininkai.

  Pranešimą apie skaitymo strategijas skaitė Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja Loreta Kelnerienė. Apie tai, kaip jas taiko savo praktikoje, kalbėjo Virbalio pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Inesa Mažeikienė. „Aušros“ gimnazijos bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė pristatė gimnazijoje 9–10 klasėse atliktą tyrimą apie mokinių skaitymo įpročius „Meilė ir nemeilė skaityti“.  

  Įprotį skaityti, suprasti skaitomą tekstą, gebėti kelti klausimus vaikus būtina mokyti nuo mažens. Todėl šis susitikimas įprasmino bibliotekininko vietą mokykloje. Juk bibliotekininkas – mokinio pagalbininkas, padedantis pagal individualius jo poreikius rasti, išsiaiškinti, suprasti...

Bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė

Fri

13

Apr

2018

Apie konferenciją „Mokyklos bibliotekos svarba įgyvendinant ugdymo turinį“

  2018 metų balandžio 10 dieną VU bibliotekos Mokslinės informacijos ir komunikacijos centre (MKIC) vyko konferencija „Mokyklos bibliotekos svarba įgyvendinant ugdymo turinį”. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ŠMM viceministras Gražvydas Kazakevičius, VU bibliotekos direktorė Irena Krivienė ir LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė. Pranešimus skaitė VU Komunikacijos fakulteto lektorius dr. Vincas Grigas, Kauno r. Neveronių gimnazijos direktorė D. Margienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos atstovė D. Balčytytė. Diskusijose į klausimus atsakinėjo  Švietimo ir mokslo  ministrės patarėjas Arminas Varanauskas, UPC direktorius Giedrius Vaidelis ir Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja Asta Morkūnienė.

 

Read More

Fri

06

Apr

2018

Seminaras Gelgaudiškio dvare apie dvarą literatūroje

  Balandžio 5 dieną Šakių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio narės skubėjo į Gelgaudiškio dvarą. Autentiškoje dvaro aplinkoje bibliotekų darbuotojos dalyvavo seminare: „Dvaras lietuvių literatūroje“. Seminaro lektorė (Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Danutė Aniulienė) ne tik supažindino su senųjų Lietuvos dvarų kultūriniu palikimu, bet ir pristatė mums gerai žinomą, tačiau nepelnytai primirštą grožinę literatūrą, kurioje persipina autorių išmonė su mūsų valstybės istorija. Buvome supažindintos su įvairių laikmečių ir kartų lietuvių rašytojais, kurie savo kūryboje dvarą arba peikė, arba aukštino ir idealizavo. Lektorės pasakojimas užbūrė savo įtaigumu, su malonumu klausėmės cituojamų grožinės literatūros ištraukų, pačios aktyviai atsakinėjome į lektorės užduodamus klausimus, o fone tyliai skambėjo M. K. Oginskio polonezo garsai.

 

  Seminaras prasidėjo ekskursija po Gelgaudiškio dvarą. Taip pat jis ir baigėsi – lektorė mus pakvietė pakilti į dvaro bokštelį. Pasidžiaugusios dvaro apylinkių panorama, pabirome saulės nutviekstais parko takeliais. Laikas prabėgo akimirksniu, o seminaras paliko labai gerą įspūdį.   Seminare dalyvavo ne tik Šakių rajono mokyklų metodinio būrelio narės, bet ir Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos bibliotekininkės.  

Tue

06

Mar

2018

Skaitau Lietuvą, skaitau pasaulį

  2018 m. Vilniaus knygų mugė ir atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetis - puiki proga miesto mokyklų bibliotekininkėms nuvykti į Vilnių ir pasimėgauti laiku, žiniomis, aplinka, įdomiais žmonėmis.

  Kelionė prasidėjo generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karo mokslų ir technologijų bibliotekoje (buvusi Lietuvos technikos biblioteka). Šaunios ekskursijos gidės Astos Šulniuvienės dėka galėjome pasigrožėti kadaise buvusio jėzuitų noviciato (naujokyno) ansamblio erdvėmis, arkinėmis galerijomis ir menėmis, baroko freskomis ir sienų tapyba, XVIIa. menančiais požemiais bei rūsiais. Apžiūrėjome bibliotekoje eksponuojamas parodas. Įdomu buvo stebėti fotografijas, menančias bibliotekos kūrimosi pradžią. Gidė pristatė bibliotekos veiklą ir galimybes.

  Vilniaus knygų mugėje turėjome puikią progą įvertinti, kaip keitėsi knygų leidyba, susipažinti su  Lietuvos ir užsienio autoriais, pajausti, kokios asmenybės ar jų tekstai mums patraukliausi, dalyvauti diskusijose su rašytojais, paieškoti norimo leidinio ar šiaip pasižvalgyti po milžiniškas kultūrines erdves. Bibliotekininkės dalyvavo įvairiuose susitikimuose, klausėsi muzikos, eilių, diskutavo, stebėjo LRT įrašų studijos forumus, aplankė bukinistų pasažą, meno parodas ir literatų svetainę.

Kiekviena įsigijo sau mielų leidinių.

  Laikas, praleistas su knyga ir ją kuriančiais žmonėmis – pats vertingiausias.

Vilija Dranginytė

Alytaus Jotvingių gimnazija

Rask mus Facebook'e