Mon

05

Nov

2018

Tauragės mokyklų bibliotekininkų išvyka į Neringos gimnaziją

 Susitikimo metu bibliotekininkės buvo supažindintos su įvairiomis renginių organizavimo formomis, patirties sklaida, vaizdinių priemonių demonstravimu ir aptarimu. Buvo kalbama apie tolesnį bibliotekininkų bendradarbiavimą ir dalijamasi gerąją patirtimi.

Ačiū gimnazijos direktoriui S. Survilai, raštinės administratorei B. Žarnauskienei, bibliotekininkei Angelei Pocevičienei už šiltą priėmimą. Tauragės bibliotekininkų metodinio būrelio vardu Danguolė Jucikaitė.

Wed

27

Jun

2018

Radviliškio bibliotekininkų išvyka

  Radviliškio savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkės dalyvavo seminare „Skaitymo skatinimas ir programos „MOBIS“ naudojimas Kėdainių šviesiosios gimnazijos bibliotekoje“.

  Šio seminaro tikslas buvo plėtoti  bibliotekininkų profesinį bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi siekiant mokinių skaitymo skatinimo kokybės gerinimo ir išsiaiškinti su kokiomis problemomis susiduria bibliotekininkai dirbantys  su „MOBIS“ programa.

Read More

Wed

27

Jun

2018

Marijampolės bibliotekininkų išvyka

  Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkų būrelio pirmininkė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekos vedėja Snaigė Raguckienė organizavo mokyklų bibliotekininkams išvyką automobiliais po žymias istorines Suvalkijos vietas. Kelionei vadovavo ir būti gidu mielai sutiko istorijos pedagogas Benjaminas Mašalaitis. Jis suteikė galimybę išsamiau susipažinti su turtingu regiono istoriniu ir kultūriniu paveldu, aplankant daug objektų, sietinų su Lietuvos valstybingumu, kultūrine ir švietėjiškąja veikla, žymių žmonių gyvenimu. 

  Kelionės maršrutas prasidėjo nuo Šv. Onos bažnyčios Alvito kaime Vilkaviškio rajone. Bažnyčia istoristinė, turi neogotikos, neorenesanso ir neoklasicizmo bruožų, stačiakampio plano, bebokštė, su rūsiu, vienanavė, altorius yra nišoje. Bažnyčios šventoriaus tvora mūrinė. Apie ten stovėjusią bažnyčią, statytą apie 1615 m. daug įdomių istorinių faktų pateikė B.Mašalaitis. Kelionė tęsėsi pro Alvito ežerą, link bu­vu­sios dva­ro spi­ri­to va­ryk­los, pa­žy­mė­tos kul­tū­ros pa­vel­do ženk­lu. Šis pa­sta­tas statytas 1870 m.  Šalia spirito varyklos An­ta­nas Ty­zen­hau­zas įkū­rė dva­rą, vėliau jį nupirko gra­fai Gau­rons­kiai. Ir vėl tesėsi įdomus Benjamino Mašalaičio pasakojimas apie  tuometinį gyvenimą. Apie tai kaip buvo laukiama Šv. Onos atlaidų, kaip jiems ruošiamasi, tvarkomasi, švarinamasi, kepami pyragai, verdama karka, užraugiama šviežių agurkų. Atlaidų dieną net skilandis būdavo prapjaunamas. Jau prieš savaitę į Alvitą eidavo ubagai. Vietiniai žmonės pasakojo savo prisiminimuose, kad ubagai būdavo pamaitinami, kartais net apnakvydinami kluone ant šieno. Daug būdavo atvykusių žmonių iš toli.

  Dar buvo aplankytos Alvito civilinės kapinės. Jos įkurtos XIX a. II p. Jų teritorijoje yra Savanorių kapai, kurios 1936–1937 m. buvo įrengtos šaulių vado Vlado Tarasonio rūpesčiu. Buvo aplankytas  ir S.Nėries sūnaus S.Bučo kapas.

  Kelionė tęsėsi į poetės Salomėjos Nėries gimtinę Kiršuose. Čia išlikęs tik raudonų plytų tvartas bei svirnas, namo pamatai, didelis sodas, daug medžių, poetės apdainuotais diemedis, „miegančioji“ obelis, kurios viena šaka driekiasi žeme. Ant šios šakos poetė mėgusi sėdėti. Šiuo metu sodyboje gyvena poetės marti, maloniai priėmusi ir pasidalijusi prisiminimais, pasakojimais kokiu ritmu sodybos gyvenimas teka dabar.

Aplankyta ir netoliese esanti poeto Kazio Bradūno tėviškė. Šiuo metu ją žymi skulptūrinė kompozicija su simboliniais vartais, sukurtais tautodailininko Raimundo Blažaičio. „Mano tėviškę užkasė gyvą,/ Užpylė gruzdu, pelenais...“ – tai Kazio Bradūno žodžiai, išpjaustyti medyje poeto žemininko gimtinėje. 2013 metais buvo atstatytas ir pašventintas senasis sodybos kryžius.

  Paskutinis kelionės objektas buvo Paežerių dvaro rūmai. Unikalus Sūduvos krašto dvarų kultūros paveldo objektas, turintis istorinę, architektūrinę, urbanistinę ir kraštovaizdinę vertę. Dvaro pradžia turėtų siekti XVI-XVII a., rūmai perpinti barokinės ir klasicistinės formos. Prieš rūmus yra ovalinė apvažiuojamoji veja, kurios dešinėje stovi dvaro oficina su Belvederio bokštu, už jų – dvaro ledainė. Rūmus juosia mišraus tipo parkas, šalia - Paežerių ežeras.

  Marijampolės mokyklų bibliotekininkai aplankė šį poetišką kraštą. Įspūdžiai štrichais įsirėžė atmintyje. Vieniems kaip vaikystės prisiminimas, kitus jaudino žmogaus būties fragmentiškumas, dar kitiems norėjosi klaidžioti plačiais laukais už Širvintos upelio. Neapsakomas jausmas sako, kaip verta pabuvoti tokiose vietose, kur gyveno žmonės, pasirinkę uždavinį nešti į tautiečių širdis tai, kas žadintų aukščiausias ir prakilniausias jėgas.

Marijampolės savivaldybės mokyklų bibliotekininkų būrelio narė, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja Laima Vaičiūnienė 

Mon

11

Jun

2018

Seminaras bibliotekininkams

  Radviliškio  savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai gegužės 30 dieną, susirinko į Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriuje vykusį seminarą – susirinkimą. Šiais metais mokyklų bibliotekininkės iškėlė sau uždavinį siekti bibliotekos veiklos formų įvairovės, skatinančios skaitytojų kūrybiškumą, saviraišką, patriotiškumą, skatinti veiklas, kurios turi įtakos mokinių skaitymo, rašymo įgūdžiams. Susirinkimą pradėjo bibliotekininkų kuratorė Edita Varneckienė. Ji pasveikino bibliotekininkus, palinkėjo sėkmės ir pakvietė išklausyti seminaro "Kalbinis ir dalykinis bibliotekininko raštingumas". Seminarą vedė Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytojos doc. dr. Jurgita Macienė ir lektorė Gintarė Kulbeckienė. Lektorės kalbėjo apie raštingumą – funkcinį, dalykinį, kalbinį, taip pat pristatė komunikacijos rūšis. Labai naudinga buvo išgirsti kaip rašomi dalykiniai elektroniniai laiškai, kokios klaidos dažniausiai yra daromos. Lektorės kalbėjo apie skiriamuosius ženklus skaitmeninėje erdvėje, buvo pateikta pavyzdžių apie taisyklingų ir netaisyklingų brūkšnių, brūkšnelių, kabučių, tarpų vartojimo atvejus. Taip pat daug sužinojome apie didžiųjų raidžių rašymą juridinių asmenų, pareigų, dokumentų, švenčių pavadinimuose, asmenvardžių ir vietovardžių rašymą.

  Seminaro pabaigoje gavome užduotį parašyti laišką apie bibliotekininko profesiją ar apskritai apie biblioteką. Jį reikėjo pradėti žodžiais Brangus Bičiuli, tačiau svarbiausia, kuriant tekstą, buvo galima vartoti tik tuos žodžius, kurie prasideda raide b. Juk bibliotekininkai – labai kūrybiškos asmenybės, kalbėjo lektorės. Po to klausėmės kiekvienos grupelės laiško – bibliotekose dirba tikrai kūrybiškos asmenybės.

Vladislava Šiaudvytienė, Radviliškio savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė

Mon

28

May

2018

IASL konferencijoje Stambule

 Gegužės 6-11 dienomis Kauno r. Lapių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė K. Brazauskienė dalyvavo 47-ojoje tarptautinėje  IASL (International Association of School Librarianship) konferencijoje „Informacija, inovacijos ir mokyklų bibliotekų įtaka“  Stambule. Patirtimi dalinosi 150 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Mokyklų bibliotekininkai  seminaruose, darbo grupėse, regionų susitikimuose aptarė  informacinio raštingumo, skaitymo skatinimo, informacijos paieškos ir atrankos bei kitas mokyklų bibliotekų problemas. Konferencijoje  bibliotekininkai  praktikai, mokytojai, administratoriai, mokslininkai  ir visi suinteresuoti švietimu ir bibliotekomis, dalyvavo pokalbiuose apie mokyklų bibliotekų inovacijas, informaciją ir įtaką ugdymui, dalinosi  nuomonėmis  apie tai, kur esame šiandien ir kaip įsivaizduojame savo ateitį. Mokyklų bibliotekininkai keitėsi idėjomis, išsakė problemas, tendencijas, kūrė bendravimo ir bendradarbiavimo kontaktus.  Buvo apžvelgti naujausi  moksliniai tyrimai, geriausios praktikos įvairių pasaulio šalių mokyklų bibliotekose.

K.Brazauskienė

Wed

09

May

2018

Paskaita Utenos bibliotekininkams

  Šių metų balandžio 30 dieną, ką tik pasibaigus bibliotekų savaitei, Utenos rajono mokyklų bibliotekų darbuotojai susirinko Utenos Regioniniame Profesinio Mokymo Centre, kur vyko paskaita „Skaitymo įgūdžių formavimas bei tobulinimas“. Susitikimo metu psichologė Sigita Gutaravičiūtė ir ergoterapeutė Justina Ūdraitė kalbėjo apie specialius poreikius turinčius vaikus, kaip išvengti patyčių ir kaip palengvinti darbą su jais. Po paskaitos, susirinkę bibliotekininkai dalinosi savo patirtimi, aptarė bibliotekų savaitės veiklas, taip skatindami vieni kitus tobulėti bei mokytis iš kitų kolegų patirties. Tad galima tikėtis, kad periodiškų paskaitų bei susitikimų dėka Utenos rajono švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojų produktyvumas, skaitytojų ir lankytojų aptarnavimas bei renginių kokybė tik gerės.

 Bibliotekininkų metodinio ratelio pirmininkė Vida Gudelienė

Sat

28

Apr

2018

"Švietimo naujienos" apie mokyklos bibliotekininkų vaidmenį

   "Švietimo naujienos" skelbia interviu su Renata MIŠKINIENE, Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekininke, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos nare, apie mokyklų bibliotekininkų vaidmenį keičiantis ugdymo turiniui, apie skaitymo skatinimą ir pagalbą mokantis. Plačiau skaitykite.

Sat

28

Apr

2018

Nacionalinė bibliotekų savaitė „Kartu mes kuriame ateitį“

  Balandžio 25 d. į Vilkaviškio "Aušros" gimnazijos biblioteką-informacijos centrą, į paskaitą-praktikumą „Skaitymo strategijos“ rinkosi rajono mokyklų bibliotekininkai ir lietuvių kalbos mokytojai. Šis renginys buvo vienas iš bendradarbiavimo pavyzdžių ne tik tarp rajono mokyklų, bet ir tarp tos ugdymo srities atstovų, kurie stengiasi išauginti brandų, motyvuotą, visapusiškai raštingą skaitytoją. Į bendrą veiklą įsitraukė Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokiniai – IIE klasės mokinys Lukas Rakauskas parengė literatūrinį protmūšį, kur savo proto jėgas išbandė mokytojai ir bibliotekininkai.

  Pranešimą apie skaitymo strategijas skaitė Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytoja Loreta Kelnerienė. Apie tai, kaip jas taiko savo praktikoje, kalbėjo Virbalio pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Inesa Mažeikienė. „Aušros“ gimnazijos bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė pristatė gimnazijoje 9–10 klasėse atliktą tyrimą apie mokinių skaitymo įpročius „Meilė ir nemeilė skaityti“.  

  Įprotį skaityti, suprasti skaitomą tekstą, gebėti kelti klausimus vaikus būtina mokyti nuo mažens. Todėl šis susitikimas įprasmino bibliotekininko vietą mokykloje. Juk bibliotekininkas – mokinio pagalbininkas, padedantis pagal individualius jo poreikius rasti, išsiaiškinti, suprasti...

Bibliotekos vedėja Joalita Arbačiauskienė

Fri

13

Apr

2018

Apie konferenciją „Mokyklos bibliotekos svarba įgyvendinant ugdymo turinį“

  2018 metų balandžio 10 dieną VU bibliotekos Mokslinės informacijos ir komunikacijos centre (MKIC) vyko konferencija „Mokyklos bibliotekos svarba įgyvendinant ugdymo turinį”. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė ŠMM viceministras Gražvydas Kazakevičius, VU bibliotekos direktorė Irena Krivienė ir LMBDA pirmininkė Rima Noreikienė. Pranešimus skaitė VU Komunikacijos fakulteto lektorius dr. Vincas Grigas, Kauno r. Neveronių gimnazijos direktorė D. Margienė, Lietuvos aklųjų bibliotekos atstovė D. Balčytytė. Diskusijose į klausimus atsakinėjo  Švietimo ir mokslo  ministrės patarėjas Arminas Varanauskas, UPC direktorius Giedrius Vaidelis ir Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja Asta Morkūnienė.

 

Read More

Fri

06

Apr

2018

Seminaras Gelgaudiškio dvare apie dvarą literatūroje

  Balandžio 5 dieną Šakių rajono mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio narės skubėjo į Gelgaudiškio dvarą. Autentiškoje dvaro aplinkoje bibliotekų darbuotojos dalyvavo seminare: „Dvaras lietuvių literatūroje“. Seminaro lektorė (Šakių „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Danutė Aniulienė) ne tik supažindino su senųjų Lietuvos dvarų kultūriniu palikimu, bet ir pristatė mums gerai žinomą, tačiau nepelnytai primirštą grožinę literatūrą, kurioje persipina autorių išmonė su mūsų valstybės istorija. Buvome supažindintos su įvairių laikmečių ir kartų lietuvių rašytojais, kurie savo kūryboje dvarą arba peikė, arba aukštino ir idealizavo. Lektorės pasakojimas užbūrė savo įtaigumu, su malonumu klausėmės cituojamų grožinės literatūros ištraukų, pačios aktyviai atsakinėjome į lektorės užduodamus klausimus, o fone tyliai skambėjo M. K. Oginskio polonezo garsai.

 

  Seminaras prasidėjo ekskursija po Gelgaudiškio dvarą. Taip pat jis ir baigėsi – lektorė mus pakvietė pakilti į dvaro bokštelį. Pasidžiaugusios dvaro apylinkių panorama, pabirome saulės nutviekstais parko takeliais. Laikas prabėgo akimirksniu, o seminaras paliko labai gerą įspūdį.   Seminare dalyvavo ne tik Šakių rajono mokyklų metodinio būrelio narės, bet ir Jurbarko savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojos, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos bibliotekininkės.  

Tue

06

Mar

2018

Skaitau Lietuvą, skaitau pasaulį

  2018 m. Vilniaus knygų mugė ir atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetis - puiki proga miesto mokyklų bibliotekininkėms nuvykti į Vilnių ir pasimėgauti laiku, žiniomis, aplinka, įdomiais žmonėmis.

  Kelionė prasidėjo generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karo mokslų ir technologijų bibliotekoje (buvusi Lietuvos technikos biblioteka). Šaunios ekskursijos gidės Astos Šulniuvienės dėka galėjome pasigrožėti kadaise buvusio jėzuitų noviciato (naujokyno) ansamblio erdvėmis, arkinėmis galerijomis ir menėmis, baroko freskomis ir sienų tapyba, XVIIa. menančiais požemiais bei rūsiais. Apžiūrėjome bibliotekoje eksponuojamas parodas. Įdomu buvo stebėti fotografijas, menančias bibliotekos kūrimosi pradžią. Gidė pristatė bibliotekos veiklą ir galimybes.

  Vilniaus knygų mugėje turėjome puikią progą įvertinti, kaip keitėsi knygų leidyba, susipažinti su  Lietuvos ir užsienio autoriais, pajausti, kokios asmenybės ar jų tekstai mums patraukliausi, dalyvauti diskusijose su rašytojais, paieškoti norimo leidinio ar šiaip pasižvalgyti po milžiniškas kultūrines erdves. Bibliotekininkės dalyvavo įvairiuose susitikimuose, klausėsi muzikos, eilių, diskutavo, stebėjo LRT įrašų studijos forumus, aplankė bukinistų pasažą, meno parodas ir literatų svetainę.

Kiekviena įsigijo sau mielų leidinių.

  Laikas, praleistas su knyga ir ją kuriančiais žmonėmis – pats vertingiausias.

Vilija Dranginytė

Alytaus Jotvingių gimnazija

Thu

01

Feb

2018

Seminaras mokyklų bibliotekininkams

  Sausio 26 dieną Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre (UPC) rinkosi atstovės iš Lietuvos mokyklų bibliotekų į seminarą-susitikimą „Mokyklos bibliotekininko vaidmuo ugdymo turinio kaitos kontekste. Iššūkiai ir naujos galimybės“.  Lietuvos mokyklų bibliotekininkų darbuotojų asociacijos (LMBDA) pirmininkė Rima Noreikienė pristatė rūpimus mokyklų bibliotekininkams klausimus, kvietė diskusijai.

  UPC direktorius Giedrius Vaidelis savo pranešime Ugdymo turinio kaita: ką gali bibliotekininkai?“ akcentavo didėjantį mišraus mokymo poreikį, kėlė retorinius klausimus: ar perrašius mokymo programas, pakeitus ugdymo turinį, pasikeis ugdytinių mokslumas? Mokyklų bibliotekininkams patarė tapti informacinio raštingumo ekspertais“, pagalbininkais – kaip informacijos gausoje rasti tai ko reikia.

  Ugdymo turinio kokybės  užtikrinimo skyriaus metodininkė Alvyda Lozdienė supažindino su  skaitmeninio mokymo ištekliais Ugdymo sodo tinklapyje ir jų panaudojimo galimybėmis, o Asta Birgelytė – pristatė  vadovėlių kelią“, jų įsigijimo peripetijas: vadovėlio atsiradimą inicijuoja ne ministerija ar mokytojai, o leidyklos, todėl prieš įsigyjant būtina pasižiūrėti duomenų bazėje ar vadovėlio patikrinimas yra baigtas ir jis rekomenduotinas mokymui. Atkreiptas dėmesys, kad pritarti vadovėlio įsigijimui turi Mokyklos taryba.

Mokyklų bibliotekininkės iš visos Lietuvos dalijosi savo patirtimi, aptarta numatoma mokyklų bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo programa, UPC specialistės surinko pasiūlymus.

  Renginyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Arminas Varanauskas pradžioje pristatė numatomus pokyčius Švietimo sistemoje ir svarbiausią rūpestį - kad pokytis ateitų į mokyklą neiškreiptas, toks koks buvo inicijuotas ir išties duotų realią naudą. Jis akcentavo, kad daug laisvės suteikiama pačiai mokyklai ir neturi būti siūlomas vienas modelis kaip organizuoti mokyklos bibliotekos veiklą.

 Tuo pačiu pasisakymu patarėjas sutiko su LMBDA siekiu aiškiau apibrėžti mokyklos bibliotekininko vaidmenį, funkcijas, kvalifikacijos kėlimo reikalus, nes darbas mokykloje iš esmės skiriasi nuo darbo viešojoje bibliotekoje, tiek tikslais, tiek darbo specifika. Preliminariai susitarta dėl Švietimo ministerijos ir LMBDA atstovų susitikimo ir rūpimų klausimų aptarimo.

Diana Kazlauskienė, Tauragės Žalgirių gimnazijos bibliotekininkė

Sat

02

Dec

2017

Diskusija "Bibliotekininko vaidmenys mokyklos gyvenime"

   2017-11-28 Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija ir Kauno rajono švietimo centru organizavo  apskritojo stalo diskusiją „Bibliotekininko vaidmenys mokyklos gyvenime“. Buvo diskutuota apie mokyklos bendruomenę kaip besimokančią organizaciją, aptarti galimi mokyklos bibliotekininko vaidmenys įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją. Diskusiją moderavo Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja Asta Morkūnienė ir skyriaus metodininikė Giedrė Tumosaitė. Diskusijoje dalyvavo  Kauno miesto, Kauno, Jonavos ir Kėdainių rajonų mokyklų bibliotekininkai.

  Moderatorės supažindino diskusijos dalyvius su koncepcijoje suformuluotais geros mokyklos modeliu ir geros mokyklos bruožais, dalyviai buvo įtraukti į praktinę sampratos analizę, interpretaciją,  į praktinius užsiėmimus grupėse ir idėjos apie bibliotekos vaidmenį ateities mokykloje plėtotę. Bibliotekininkai pabrėžė, jog dabar labai svarbu atsigręžti į bendruomenę: matyti ją kaip besimokančią organizaciją, Mokyklų bibliotekininkams iškyla poreikis efektyviau bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis bei mokinių tėvais, įvairiomis mokyklos bendruomenės komandomis . Šiuolaikiškas bibliotekininkas turi sugebėti aiškiai formuluoti problemas ir tikslus, ieškoti atsakymų ir sprendimų, visapusiškai analizuoti idėjas ir būti kūrybiškas bei atviras pozityvioms naujovėms. Susitarta glaudžiau bendradarbiauti su Ugdymo plėtotės centru, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija bei regioniniais švietimų centrais.

Kauno rajono švietimo centro bibliotekininkė-metodininkė

Daiva Klimantavičienė

 

Tue

14

Nov

2017

Ievos Simonaitytės gyvenimo keliais

    Klaipėdos miesto mokyklų bibliotekininkių gausus būrys spalio 26d. edukacine išvyka pažymėjo Tarptautinę mokyklų bibliotekų dieną. Kadangi 2017-ieji Seimo nutarimu yra paskelbti I.Simonaitytės metais, o ši rašytoja garsėjo kaip Mažosios Lietuvos metraštininkė, tad ir klaipėdietės edukacinę išvyką paskyrė šios kūrėjos gyvenimo keliams.

Read More

Wed

25

Oct

2017

Panevėžio bibliotekininkai rinkosi... teatre

  "Knyga- tai indas, kuris mus pripildo, bet pats netuštėja" A.Debruselis

   Spalio 20- osios pavakare Panevėžio rajono mokyklų bibliotekininkai rinkosi į Panevėžio teatrą "Menas". Trumpai akimirkai  stabtelėjome teatro foje aptarti kaip sekėsi spalio mėnesio veiklos. Saldžios dovanėlės su Mere Popins primins visus metus, kad ir mes, bibliotekininkės, parinkdamos knygą skaitytojui,  pagydome juos nuo visų ligų, neleidžiame tinginiauti, renginiais mokame nustebinti ir... užkrėsti "juoko dujomis".

Rask mus Facebook'e